Untitled Document
버스운송사업조합에 오신것을 환영합니다.
 
 
 

◈ 글 읽 기(Read)
제목  남원여객 무사고 600일 달성 행사

 1. 일시 : 2009. 7.28 10:20 ~
2. 장소 : 남원여객(주) 차고지
3. 행사내용
    600일 무사고 달성 축하 및 교통약자를 위한 L. E. D 점등식 자축행사
4. 행사주요 사진
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    .끝.